Αυτά που έγιναν και δεν έπρεπε να γίνουν – Γεωργία Δρυμούση